• Incl.Excl.
  BTW
 • Klantenservice
  0
  Sluiten

  Productgroepen

  Filters

    Privacy Policy

    LEDPLANET.NL geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

     

    Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van

    LEDPLANET.NL. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 23/05/2018, met het publiceren van

    een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over

    u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden

    deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw

    gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot

    de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

    Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u

    vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

     

    Over de gegevensverwerking

    Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke

    beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

     

    Webwinkelsoftware

    Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor

    Lightspeed. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met

    deze partij gedeeld. Lightspeed heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij

    zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met

    hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen

    bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt

    om verlies van data te voorkomen.

     

    Webhosting

    Wij nemen webhosting af van Lightspeed. Lightspeed verwerkt persoonsgegevens namens ons en

    gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik

    van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Lightspeed heeft passende technische en organisatorische

    maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Lightspeed is

    op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

     

    Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365. Deze partij heeft

    passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze

    gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer

    vertrouwelijk.

     

    Mollie

    Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van

    Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of

    creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw

    persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de

    dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle

    hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van

    toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw

    gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

     

    WebwinkelKeur

    Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent

    u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de

    review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In

    sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het

    geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij

    gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft

    passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

    WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te

    schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met

    betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de

    dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

     

    Verzenden en logistiek

    Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de

    diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en

    woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de

    overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen

    ter beschikking.

     

     

    Facturatie en boekhouden

    Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact.

    Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze

    gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie

    en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact. Wij delen uw naam, adres en

    woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het

    administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.

    Exact is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact gebruikt uw

    persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

     

    Doel van de gegevensverwerking

    Algemeen doel van de verwerking

    Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de

    verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor

    (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek -

    op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden

    niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

    Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed

    of wettelijke verplichting.  

     

    Automatisch verzamelde gegevens

    Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening

    verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen

    persoonsgegevens.

     

    Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

    In voorkomende gevallen kan LEDPLANET.NL op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen

    van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij

    gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen

    verzetten.

     

    Bewaartermijnen

    Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren

    herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor

    privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij

    u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

     

    Recht op beperking van de verwerking

    U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe

    herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.

    U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij

    ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

     

    Recht op overdraagbaarheid

    U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe

    herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze

    contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt

    ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij

    hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid

    kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van

    databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

     

    Recht van bezwaar en overige rechten

    U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of

    in opdracht van LEDPLANET.NL. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in

    afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van

    gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

    U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden

    onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening

    dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

     

    Cookies

    Google Analytics

    Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij

    gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze

    verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij

    hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

     

    Cookies van derde partijen

    In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze

    privacyverklaring.

    Wijzigingen in het privacybeleid

    Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest

    recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met

    betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

     

    Contactgegevens

    LEDPLANET.NL

    Provincialeweg 9 (postadres)

    5334 JC Velddriel

    Nederland

    T +31 (0)418 726800

    E [email protected]

    Vergelijk 0

    Voeg nog een product toe (max. 5)

    Start vergelijking

    Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »